UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU
Search Search

HAKKIMIZDA

Başbakanlığa bağlı olarak faliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) 3 Eylül 2014 tarihinde 1670-2014 sayılı KKTC Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlık çatısı altında kurulmuştur. 18 Kasım 2014 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Komisyonun oluşturulması ile ilgili alınan Bakanlar Kurulu’nda Komisyonun amaç, hedefleri, çalışma usul ve esasları yer almaktadır.

 

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Numarası: Y(K-I) 1670-2014

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU OLUŞTURULMASI

(Önerge No: 1726/2014) (KKTCBb.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Dünyadaki Küreselleşme hareketleri neticesinde bağımlılık yapıcı yasal olmayan madde kaçakçılığının sadece ülke sorunu olmaktan çıkıp, bölgesel ve uluslararası suç türüne dönüşmesi nedeniyle, ülkemizde gençliği ve üniversitelerimizde okumak için adamızı tercih eden öğrencileri korumak, uyuşturucu kaçakcılığını önlemek ve ülkemizde bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla, Başbakanlık Koordinatörlüğü’nde aşağıda Başkan ve temsilci üyelerden oluşacak ekli Görev Yetki ve Çalışma Esasları çerçevesinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu kurulmasına karar verdi.


UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU

Başbakanlik Temsilcisi

Başkan

KKTC Hukuk Dairesi (Başsavcılık)

Üye

Sağlık Bakanlığı Temsilcisi

Üye

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi Temsilcisi

Üye

İlaç Eczacılık Dairesi Temsilcisi

Üye

Polis Genel Müdürlüğü Temsilcisi

Üye

Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi

Üye

Sosyal Hizmetler Dairesi Temsilcisi

Üye

İçişleri Bakanlığı Temsilcisi

Üye

Gençlik Dairesi Temsilcisi

Üye

Üniversite Temsilcileri

(Öğrenci sayısının en fazla olduğu 2 üniversiteden birer temsilci)

Üye

Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri

(Uyuşturucu ve Bağımlılık konularıyla ilgili olarak çalışan

En çok üyeye sahip 3 sivil toplum örgütünden birer temsilci)


Üye

 

 

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU

GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Uyuşturucu madde arz ve talebinin sıfırlanması hedefiyle, azaltılması yönünde çalışma yapmak

2.      Madde kullanımı riski ve eğilimi içinde olanlara engel olmak için tedbirler alınmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak

3.      Bilgilendirme etkinlikleri yapmak

4.      Akut ve kronik aşamada bağımlı olanların tedavisi ve yeniden topluma kazandırılması için mevcut kurumsal yapıların (alt yapı, nitelik, uzman personel, araştırma, eğitim ve hizmet yönlerinden) güçlendirilebilmesi, bağımlı hale gelen bireylerin tedavisi ve rehabilitasyon hizmetlerinde var olan yetersizliklerin en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar yapmak.

5.      Konuyla ilgil yasal düzenlemeler yapılması (içici-satıcı olgusunun bir birinden ayrılması, bağımlıların cezaevlerine gönderilmeleri yerine tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılması ve ceza olarak öngörülen sürenin tamamlanmasını müteakip, uzman raporuna istinaden sözkonusu kişilerin topluma kazandırılması için önlem alınması) için komiteler oluşturup çalışmalar yapmak ve ilgili Bakanlıklara öneriler sunmak

6.      Yukarıda belirtilen konulara ilişkin olarak Komisyon, belirleyeceği konularda komiteler ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca gerekli görmesi halinde, ilgili bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşların ve diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak, çalışmalarına katmak üzere davet edebilir.

 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Komisyon Olağan Toplantısı:

1.      Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olağan olarak ayda bir toplanır.Toplantıya çağrı en az üç gün öncesinden yazılı olarak gün, saat ve yer bildirmek suretiyle Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı tarafından yapılır. Başkanın toplantıyakatılmaması durumunda, Komisyon tarafından seçilen Başkan Yardımcısı, toplantıya başkanlık eder; katılamayan üye yerine, ilgili Bakanlık, Daire veya Kurum tarafından vekaleten bir kişi görevlendirilir.

2.      Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

3.      Kararlar oy çokluğu ile alınır ve oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici oyu vardır.

4.      Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu acil durumların ortaya çıkması veya çıkma ihtimali görülmesi halinde, Başkan kendisi veya üyelerin önerileri ile komiteyi sözlü olarak derhal toplar.

 

Komisyon Sekreteryası ve Görevleri:

1.      Komisyonun sekreterlik işleri Başbakanlık tarafından yürütülür.

2.      Komisyon Sekreteryasının görevleri aşağıdaki gibidir.

a.       Komisyonun toplantı gündemini üyelere yazılı olarak bildirmek

b.      Kurul toplantılarına raportörlük yapmak

c.       Komisyon toplantılarında alınan nihai kararları üyelere ve başkana yazılı olarak bildirmek

d.      Komisyonun tüm yazışma ve arşivleme işlerini yapmak

Back To Top